Hướng dẫn sử dụng auto + nhặt item các loại

Hướng dẫn sử dụng auto + nhặt item các loại

Lệnh nhặt đồ item như thế nào ?
Cách chỉ Auto lưu ý 1 cái đơn giản như sau : Loại bỏ những chữ cái có dấu
Ví dụ : Lông vũ ta bỏ chữ ô và chữ ũ sẽ còn là : L ng v

Lệnh nhặt đồ nhanh :
Hộp Quà 1000 WcoinC : 1000 WcoinC
Hoa Mai Vàng :
H M V

Nanh sói : Nanh s i hoặc N s


Mãnh vở áo giáp : M nh v o gi p


Bảo hộ nữ thần : B o h n th n
 

Lông vũ : L ng v hoặc L v
 

Huy hiệu Hoàng Tộc : Huy hi u Ho ng T
 

Thánh chỉ : Th nh Ch +8 (1-7 tùy + nhé)
 

Nanh máu : Nanh M u +8 (1-7 tùy + nhé)
 

Chìa khóa Quỷ : Ch a Kh a Qu + 7 


Con mắt Quỷ : Con M t Qu +7 (1-6 tùy + nhé)


Lời chú giải : L i Ch Gi i
 

Ngọc Tâm Linh : Ng c T m Linh
 

Ngọc Ước Nguyện : Ng c c Nguy n
 

Ngọc Hổn Nguyên : Ng c H n Nguy n
 

Ngọc Sinh Mệnh : Ng c Sinh M n h
 

Ngọc Sáng Tạo : Ng c S ng T o
 

Biểu tượng Dopple : Bi u T ng Dopple
 

Linh Hồn Chiến Mã + Quạ Tinh : Linh H n 

Thiệp mời của Santa : Santa

Sekeromikon : Sekeromikon

Nhẫn Dịch Chuyển : Nh n D ch Chuy n

Xương Thần Chết : X ng Th n Ch t

Da Quỷ Vương : Da Qu V ng

Lông Vũ Phượng Hoàng Lửa : L ng V Ph ng Ho ng L a

Linh Hồn Dơi Lửa : Linh H n D i L a

AE cần nhặt item gì cứ ib cho ADMIN để hướng dẫn nhé

Box Thảo Luận Member

Trả lời