Bảo trì định kỳ và Update 12

Bảo trì định kỳ và Update 12

1.. Thời gian bảo trì:

  • 20h00 – 20h20 23/6/2023
  • Sau khi bảo trì AE chạy MainUpdate vào Game

2.. Sau khi bảo trì có:

  • Thay đổi sân PK map Loren rộng hơn PK cho máu
  • Thêm nhân vật top 1 Nạp đứng giữa Loren làm Màu 🙂
  • Fix lỗi hay dis + văng game
  • Mở xài pét Quạ Tinh DL + Qoái Điểu + Phượng Hoàng
Box Thảo Luận Member