Giới thiệu chức năng săn Boss nhận WcoinGP + WcoinP

Giới thiệu chức năng săn Boss nhận WcoinP

WcoinP : dùng để Cộng Hưởng
**********
Trả quét BC8………………… : 50 WcoinP
Top 1 Devil7…………………. : 50 WcoinP
Boss Kundun………………… : 20 WcoinP
Boss Medusa………………… : 20 WcoinP
Boss Erohim…………………. : 20 WcoinP
Boss Quỷ Vương……………. : 20 WcoinP
Boss Nhện…………………… : 20 WcoinP
Boss Frrea…………………… : 20 WcoinP
Boss Rồng đỏ……………….. : 20 WcoinP
Boss Xương…………………. : 20 WcoinP
Boss Kim Long……………… : 10 WcoinP
Boss Chiến Binh……………. : 10 WcoinP
Boss Vàng all game……….. : 5 WcoinP
Boss Guild ………………………..: 20 WcoinP

Boss Sogoku……………………..: 20 WcoincP

Boss Siêu Nhân…………………: 20 WcoincP
Boss Hải Tặc…………………….: 20 WcoincP
Boss Marvel……………………..: 20 WcoincP

Đang cập nhập thêm

Box Thảo Luận Member

Trả lời