Giới thiệu chức năng săn Boss nhận WcoinGP + WcoinP

Giới thiệu chức năng săn Boss nhận WcoinGP + WcoinP

WcoinP : dùng để Cộng Hưởng
WcoinGP: dùng để đua top Lực Chiến
**********
Trả quét BC8………………… : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Top 1 Devil7…………………. : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Boss Kundun………………… : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Boss Medusa………………… : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Boss Erohim…………………. : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Boss Quỷ Vương……………. : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Boss Nhện…………………… : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Boss Frrea…………………… : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Boss Rồng đỏ……………….. : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Boss Xương…………………. : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Boss Kim Long……………… : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Boss Chiến Binh……………. : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Boss Vàng all game……….. : 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Boss Guild ………………………..: 50 WcoinP – 1 WcoinGP
Đang cập nhập thêm

Box Thảo Luận Member

Trả lời