Tổng hợp các lệnh cần thiết có trong Game

“F4” “Menu Game”
“F7” “Đổi Mật Khẩu”
“F8” “Bank Ngọc”
“F9” “Thành Tựu”
“F12” “Ẩn Game”
“/nv3” “Lệnh Làm Nhiệm Vụ Cấp 3”
“/zen 99999999” “Lệnh Zen”
“/addstr” “Tăng Sức Mạnh”
“/addagi” “Tăng Nhanh Nhẹn”
“/addvit” “Tăng Máu”
“/addene” “Tăng Năng Lượng”
“/addcmd” “Tăng Mệnh Lệnh DL”
“/reset auto” “Tự Động Reset”
“/post” “Nói Chuyện All Sever”
“/taydiem” “Tẩy Điểm Point”
“/xoado” “Xoá Dưới Hòm Cá Nhân “
“/top rr” “Xem Tốp All”
“/taymt” “Tẩy Điểm Master”
“/class ” “Đổi Class 100k WcoinC”
“/doiten ” “Đổi Tên 100k WcoinC”
“/top rr ” “Xem Top Class”
“/ctc” “Lấy Phong Ấn CTC Mini”
“/war ” “Khiêu Chiến Guild”
“/lock ” “Khoá đồ tránh trộm đồ”
“/unlock ” “Mở khóa di chuyển đồ đạc”
“F10/F11” “On/Off Camera”
“/pkclear” “Xoá Tội Khi Pk”
“/soccer ” “Lệnh Đá Bóng Stadium”

Box Thảo Luận Member