Mở chức năng tẩy điểm từng cột

Mở chức năng tẩy điểm từng cột

Lệnh tẩy điểm từng cột:

  • /freestr
  • /freeagi
  • /freevit
  • /freeene
  • /freecmd

Đã Fixx lỗi sự kiện Chaos lag qoái khi đánh hết trận

Box Thảo Luận Member