Bảo trì máy chủ định kỳ và Update

Bảo trì máy chủ định kỳ và Update

1.. Thời gian bảo trì:

  • 20h00 bảo trì đến 20h20 18/04/2023
  • Sau khi bảo trì phiền AE mở game = MainUpdate để vào lại Game

2.. Sau khi bảo trì có:

  • Update Antihack vào Game (chống Speed, Xdame các kiểu con đà điểu)
  • Mở danh hiệu lên xài
  • Fix lỗi qoái vật Chaos Lag
  • Tăng thêm máu và giáp cho all Qoái vật + Boss
Box Thảo Luận Member